obchodní podmínky- Ladislav Hanousek

(pro služby a produkty- např. kurzy, semináře, ebooky, on-line kurzy, zážitkové akce apod.)

Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z objednávky akce pro nezadané (nikoliv zájezdu) např. jednodenní setkání, cestovní služby mimo zájezdy, případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi zákazníkem-osoba starší 18ti let a Ladislavem Hanouskem IČ:  71885056, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1555/22 (dále také jen pořadatel). Tyto OP jsou nedílnou součástí nabídky akce pro nezadané (nikoliv zájezdu), případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje.

 1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Smluvní rámec dohody mezi zákazníkem a pořadatel tvoří (i) objednávka akce, (ii) tyto OP a (iii) popis akce v katalogu pořadatele (čímž se rozumí on-line verze nabídky na webových stránkách akcepronezadane.cz, ladislavhanousek.cz, tabor-pro-nezadane.cz). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Ustanovení těchto VOP se použijí i pro případ objednání určité služby pro třetí osobu (darovaní) či pro obecný dárkový poukaz, a to včetně stornopoplatků (odstupného).

1.2. Pořadatel se na základě objednávky zavazuje zákazníkovi obstarat akci uvedenou na webových stránkách, nebo jiné služby cestovního ruchu, a to za podmínek a v souladu s objednávkou, těmito OP. Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli celou cenu akce, případně další plnění, a to řádně a včas v souladu s objednávkou, těmito OP, a dodržet i své ostatní závazky a povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva dle objednávky se uzavírá elektronickou formou, když přijetí návrhu k uzavření smlouvy je ze strany pořadatele zasláno druhé straně elektronickou formou na email uvedený zákazníkem. Předložením návrhu na uzavření smlouvy se rozumí vyplnění příslušného objednávkového formuláře na webových stránkách akcepronezadane.cz.

2.2. Zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy doloží pořadateli zaplacení ceny akce (dle instrukce pořadatele). Zaplacení ceny akce je podmínkou účinnosti smlouvy. Cena akce je zásadně stanovena ve výši dle nabídky, bez souhlasu pořadatele není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.

2.3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí, a  to včetně zákazu přítomnosti zvířat zákazníka na akci pořádané pořadatelem.

2.4. Pokud zákazník uzavírá smlouvu i za či ve prospěch dalších osob starších 18ti let, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů pořadatel a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušné akci, a jsou starší 18ti let.

2.5. Pokud zákazník uzavírá smlouvy i za či ve prospěch třetích osob odpovídá pořadateli jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny akce a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).

 1. PODROBNÉ POKYNY

3.1. Dokladem pro nástup zákazníka na akci je doklad o zaplacení celkové ceny akce.

3.2. Informace o akci budou upřesněny v „Podrobných pokynech k akci“.

3.3. Pokud zákazník neobdrží Podrobné pokyny 7 dní před odjezdem na akci, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář pořadatele. V opačném případě se má za to, že zákazník Podrobné pokyny k akci obdržel.

3.4. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v Podrobných pokynech a pokynech na webových stránkách o akci, především požadavky na vybavení. Pořadatel má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v Podrobných pokynech k akci, z důvodu chování zákazníka. V případě, že dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Podrobných pokynech (resp. celého Smluvního rámce) zákazníkem, nemá zákazník nárok na odstoupení od smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady akce ani jiné plnění z tohoto důvodu.

 1. CENA akce a PLATBY

4.1. Cena akce je stanovena smluvně a je součástí Smluvního rámce.

4.2. Cena akce zahrnuje služby, které jsou u akce výslovně uvedeny v sekci „V ceně“, Do ceny akce mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.

4.3. Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.4. Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli plnou cenu akce včetně všech doplňkových služeb již při uzavření smlouvy či ve lhůtě splatnosti příslušného daňového dokladu, vždy však nejpozději 2 dny před nástupem na akci.

4.7. Cenu akce zákazník hradí přímo pořadateli bankovním převodem. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v Potvrzení akce a dále také v elektronickém potvrzení přijetí návrhu smlouvy.

 1. ZMĚNA SMLOUVY

5.1. Pořadatel má právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, zejména změnu program, trasy či jiné podmínky akce nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve smlouvě zavázal, pokud ho k tomu nutí vnější okolnosti, např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě akce nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt účastníka akce nebo průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena akce, uvede pořadatel v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny.

5.2. Pro vyloučení pochybností, se změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa, nebo počet účastníků určitého pohlaví nepovažuje za změnu smlouvy, programu, tématu či zaměření akce.

5.3. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny akce nebo těchto služeb.

5.4.. V případě změny objednávky ze strany zákazníka je pořadatel oprávněn účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 500 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu akce (jiný termín, jiný typ akce) se považuje za od odstoupení od smlouvy dle OP, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

 1. ZRUŠENÍ akce

6.1. Realizace akce z nabídky/katalogu pořadatele je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.

6.2. Pořadatel bude informovat zákazníka elektronickou poštou o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 5 dní před konáním akce. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši na bankovní účet, ze kterého byla akce zaplacena.

6.3. Pořadatel má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání akce nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před odjezdem akce i v jeho průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Zákazník i pořadatel může před zahájením akce od smlouvy odstoupit vždy.

7.2. Zrušila-li pořadatel akce z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní akci celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech pořadatele takou akci nabídnout.

7.3. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti pořadatele, zaplatí pořadateli odstupné podle článku 8., a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy pořadatel pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí pořadateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

7.4. Odešlete formulář prosím emailem na info@ladislavhanousek.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

8. ODSTUPNÉ

8.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne odstoupení od smlouvy do počátku akce (poskytnutí první služby), resp. dárkového poukazu s určitou hodnotou čerpání, kdy konkrétní akci (službu) k čerpání poukazu závazně volí obdarovaný.  Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny akce nesnížené o slevy a bonusy, případně zvýšené o doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny akce, a činí (dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku akce):

více než 15 dní před počátkem akce 500 Kč

14 - 7. den před akcí 50%,

6.-4. den před akcí 80%,

3.den a méně před akcí 100%

8.2. V případě, že zákazník na akce nenastoupí nebo přeruší účast na akci ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny akce. V případě pozdního nástupu na akci činí odstupné 100% z ceny nevyčerpané části akce a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.

8.3. Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby, a pokud náklady pořadatel s tím spojené převyšují odstupné podle článku 8.1, pak se zákazník zavazuje nahradit pořadateli vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. Odstupné podle článku 8.1 se v těchto případech počítá z ceny akce po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník pořadatel v souladu s tímto článkem nahradil

8.4. Pokud zákazník již na základě smlouvy provedl úhradu nebo její část a pořadatel vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; pořadatel případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí pořadateli rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší.

 1. VADY akce

9.1 Vady akce zjištěné v průběhu akce musí zákazník neprodleně oznámit vedoucímu akce, zejména hlavnímu průvodci programem, je-li na akce přítomen, případně příslušnému pracovníkovi pořadatele tak, aby mohla být zjednána co nejrychlejší náprava. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce pořadatel odmítne, zavazuje se zákazník sepsat s vedoucím akce nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě akce obsahující alespoň: osobní údaje zákazníka, popis vady akce a případný požadavek na její vyřízení.

9.2. Pořadatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení akce v případě, že reklamace byla uplatněna na akci a nebyla vyřešena na místě.

9.3. Pro vyloučení pochybností, pořadatel neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách a zájmech zákazníků způsobených třetími osobami (s výjimkou svých zaměstnanců, které ke splnění závazků ze smlouvy přímo angažoval), ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění dopravy.

 1. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ akce

10.1. Zákazník se zavazuje:

 • dodržovat právní předpisy ;
 • uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu akce, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně akce;
 • dodržet čas a místo nástupu, které pořadatel sdělil;
 • dbát pokynů vedoucího akce a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího akce o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
 • u cyklistických akcí respektovat návod k zajištění kol proti odcizení a poškození dle informací poskytnutých pořadatel;
 • sdělit pořadateli veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétní akci, zejména případná zdravotní omezení, přičemž pořadatel je v případě zjištění těchto omezení oprávněn smlouvu se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit;
 • chovat se během akce v souladu s kulturními zvyklostmi a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

10.2. Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na akce přihlásil.

10.3. Zákazník, resp. každý účastník akce, plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením právních předpisů

10.4. Zákazník, resp. každý účastník akce, se zúčastňuje akce, případně sportovního programu (např. vodní turistiky, turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na akce přítomni sportovní instruktoři. U akcí s turistikou či cyklistikou působí kvalifikovaní průvodci pouze jako organizační vedoucí skupiny.

10.5. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu akce, je vedoucí akce oprávněn vyloučit účastníka ze sportovního programu či mu zakázat trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit z akce, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. V těchto případech se neúčast na akci nebo jeho části nepovažuje za porušení smlouvy ze strany pořadatele.

10.6. Zákazník, resp. každý účastník akce, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na akci.

10.7. Zákazník prohlašuje (ve vztahu ke všem jím přihlášeným účastníkům), že:

 • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na akci;
 • bude respektovat pokyny pracovníků pořadatele, vedoucího, průvodců a instruktorů akce;
 • v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě, umí plavat;
 • bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při raftingu, vodní či vysokohorské turistice, zážitkových akcích);
 • nahradí případnou škodu, kterou způsobí byť z nedbalosti v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení i jinde, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy;
 • se před a během programu pořadatel, v průběhu akce zdrží požívání alkoholu a omamných látek;
 • souhlasí s použitím svých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v objednávce/smlouvě pro potřeby pořadatele, a to výhradně za účelem pořádání akce a zasílání obchodních nabídek, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele a CK Aktivní nezadaní s.r.o. ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi CK  a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto OP, není-li uvedeno jinak.

12.2. V případě potřeby je pořadatel oprávněna změnit tyto OP zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Takto změněné OP platí pro smlouvy uzavřené po zveřejnění nových OP.

12.3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou se řídí dokumenty tvořícími Smluvní rámec, zejména OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech v účinném znění.

12.4. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto OP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že si tyto OP před uzavřením smlouvy přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto OP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2017


obchodní podmínky

pro zájezdy od CK Aktivní nezadaní,s.r.o.

CK Aktivní nezadaní, s.r.o., IČ: 02616017, se sídlem Třída Edvarda Beneše 1555/22, Hradec Králové 50012,

pojištěna u Pojišťovny Generali, a.s., certifikát zde

Celé znění aktuálních obchodních podmínek včetně storna zájezdu je na webu cestovní kanceláře: zde

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděny jen zkratkou „VOP") platí pro nákup služby na základě objednávky přes webové rozhraní nebo přes email a upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu („SoZ"), případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi zákazníkem-osoba starší 18ti let a cestovní kanceláří Aktivní nezadaní s.r.o., IČ: 02616017, DIČ: CZ02616017, se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1555/22 (dále také jen CK). Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Adresa pro doručování elektronické pošty: info@akcepronezadane.cz Kompletní identifikační údaje CK jsou uvedeny na internetových stránkách cestovní kanceláře www.akcepronezadane.cz (dále jen „webové stránky").
2. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí SoZ, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran smlouvy, tedy zákazníka a CK. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s poskytováním služeb nebo s užíváním webových stránek.
3. Přejeme si, aby pro vás naše služby byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu služby od výběru až po poskytnutí probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás službu objednáte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním služby (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat", též označováno jako "Objednat zájezd" nebo "Objednat akci"). Kontakty naleznete na webových stránkách. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že odsouhlasíte přečtení Obchodních podmínek, kliknete na tlačítko „Objednat" nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z uzavřené smlouvy (tedy my jako CK především dodat vám službu či zájezd podle vaší objednávky a vy jako zákazník zaplatit za službu či zájezd dohodnutou cenu).
5. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že tyto VOP se nepoužijí ve vztahu k zájezdům jiných cestovních kanceláří, jejichž prodej CK dle SoZ pouze zprostředkovává (seznam cestovních kanceláří, jejichž zájezdy zprostředkovává CK Aktivní nezadaní s.r.o. je uveden na internetových stránkách www.akcepronezadane.cz).
II. Důležité pojmy (definice)
1.ZÁKAZNÍK/Kupující. Je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.akcepronezadane.cz uzavře s naší společností, jako prodávající cestovní kanceláří, smlouvu, případně SoZ, a tím koupí některou ze služeb nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Zákazníkem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, a nebo spotřebitel.
2.SPOTŘEBITEL se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
3.SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se CK/Prodávající a Zákazník/Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.akcepronezadane.cz vyplněním potřebných údajů Zákazníkem) nebo prostřednictvím mailové komunikace. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Zákazníkem/Kupujícím a CK/Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele apod.

1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Smluvní rámec dohody mezi zákazníkem a CK tvoří (i) SoZ, (ii) tyto VOP a (iii) popis zájezdu v katalogu CK (čímž se rozumí také on-line verze nabídky zájezdů na webových stránkách). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Ustanovení těchto VOP se použijí i pro případ objednání určité služby pro třetí osobu (darovaní) či pro obecný dárkový poukaz, a to včetně stornopoplatků (odstupného).
1.2. CK se na základě uzavřené SoZ zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd uvedený ve svém katalogu a/nebo na webových stránkách, nebo jiné služby cestovního ruchu, a to za podmínek a v souladu se SoZ, těmito VOP . Zákazník se zavazuje zaplatit CK celou cenu zájezdu, případně další plnění, a to řádně a včas v souladu se SoZ, těmito VOP, a dodržet i své ostatní závazky a povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Zákazník objednává službu přes webové stránky, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Na webových stránkách je uveden seznam nabízených služeb a produktů včetně popisu, co obsahuje, komu je určen. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webových stránkách jsou informativního charakteru. Jako prodávající CK nejsme povinni uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. SoZ se uzavírá elektronickou formou, když přijetí návrhu k uzavření smlouvy („objednávky") je ze strany CK zasláno druhé straně elektronickou formou na email uvedený zákazníkem. Předložením návrhu na uzavření SoZ se rozumí vyplnění příslušného objednávkového formuláře na webových stránkách nebo vyplnění návrhu SoZ ve formě písemného formuláře CK. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat" (též označováno jako "Objednat zájezd" nebo "Objednat akci"). O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Součástí tohoto mailu jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF, se kterými jste vyjádřili souhlas před odesláním objednávky.
2.2. Zákazník bezprostředně po uzavření SoZ doloží CK doklad o zaplacení ceny zájezdu (dle instrukce CK). Zaplacení ceny zájezdu ze strany zákazníka a odeslání/předání Potvrzení o zájezdu ze strany CK je podmínkou účinnosti SoZ. Cena zájezdu je zásadně stanovena ve výši dle SoZ, bez souhlasu CK není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.
2.3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch SoZ sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí, a to včetně zákazu přítomnosti zvířat zákazníka na akci pořádané CK či v ubytovacím zařízení.
2.4. Pokud zákazník uzavírá SoZ i za či ve prospěch dalších osob starších 18ti let, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření SoZ a účasti na příslušném zájezdu, a jsou starší 18ti let.
2.5. Pokud zákazník uzavírá SoZ i za či ve prospěch třetích osob odpovídá CK jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).
2.6. Pokud CK obdrží návrh SoZ v den, kdy je požadovaný zájezd již vyprodán, a pokud zákazník již zaplatil cenu zájezdu nebo její část, nabídne zákazníkovi jiný termín nebo místo náhradníka, a pokud to zákazník nepřijme, vrátí mu bez zbytečného odkladu vše, co od zákazníka na úhradu ceny zájezdu obdržela na číslo účtu, ze kterého byla platba CK zaslána.
2.7. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme. Stejný postup volíme i v případě, kdy ze strany zákazníka byly dřívější objednávky opakovaně rušeny nebo opakovaně nedošlo k účinnému uzavření SoZ.
2.8. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. SoZ se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám.

3. POTVRZENÍ ZÁJEZDU A PODROBNÉ POKYNY
3.1. CK zákazníkovi při uzavření SoZ či bezprostředně poté vydá doklad o smlouvě („Potvrzení zájezdu") obsahující důležité údaje o zájezdu. Pokud Potvrzení zájezdu není vydáno, nahrazuje jej SoZ, resp. Smluvní rámec. Potvrzení zájezdu je podmínkou účinnosti SoZ.
3.2. Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je Potvrzení o zájezdu nebo uzavřená SoZ a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu.
3.3. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Podrobných pokynech k zájezdu" („Podrobné pokyny"), které je CK povinna poskytnout zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, nejsou-li již obsaženy s SoZ nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu, který zákazníkovi CK předala. V případě uzavření SoZ v době kratší než 7 dní před odjezdem zájezdu poskytne CK Podrobné pokyny zákazníkovi již při uzavření SoZ. V případě, že zákazník má očekávat Podrobné pokyny, bude o tomto informován v rámci akceptace návrhu SoZ.
3.4. Pokud zákazník neobdrží Podrobné pokyny 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář CK. V opačném případě se má za to, že zákazník Podrobné pokyny k zájezdu obdržel.
3.5. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v Podrobných pokynech a pokynech na webových stránkách CK zejména na stránce www.akcepronezadane.cz/pro-novacky", především požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v Podrobných pokynech k zájezdu,a/nebo z důvodu chování zákazníka. V případě, že dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Podrobných pokynech nebo SoZ (resp. celého Smluvního rámce) zákazníkem, nebo pro chování zákazníka nemá zákazník nárok na odstoupení od SoZ, náhradu jakékoli škody, odstranění vady zájezdu ani jiné plnění z tohoto důvodu.
3.6. Přihlášením na zájezd či akci pro nezadané, odesláním objednávkového formuláře a zaplacením ceny příslušné služby dává zákazník souhlas s tím, aby v průběhu zájezdu/akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i jeho osoby a aby byly užity k dokumentaci služby (např. zájezdu, akce pro nezadané) na internetových stránkách a v propagačních materiálech CK.

4. CENA ZÁJEZDU A PLATBY
4.1. Cena zájezdu je stanovena smluvně a je součástí Smluvního rámce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
4.2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v sekci „V ceně zahrnuto", povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Pokud cena zahrnuje ubytování ve vícelůžkovém pokoji, pak se jedná o 1 lůžko v pokoji, nikoliv celý pokoj. Jednolůžkové pokoje jsou možné pouze na základě individuální dohody s CK, za příslušný příplatek sdělený ze strany CK zákazníkovi.
4.3. Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, stravování a cestovní pojištění u neevropských zájezdů, pokud není uvedeno výslovně jinak.
4.4. Zákazník se zavazuje zaplatit CK plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb již při uzavření SoZ či ve lhůtě splatnosti příslušného daňového dokladu, vždy však nejpozději 2 dny před nástupem na zájezd. Takto uhrazená částka je zálohou na cenu zájezdu/ produktu ve výši 100% ceny.
4.7. Cenu zájezdu zákazník hradí přímo CK bankovním převodem. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v Potvrzení zájezdu a na webových stránkách CK a dále také v elektronickém potvrzení přijetí návrhu SoZ. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud nebylo s CK výslovně písemně dohodnuto jinak.
4.8. V případě, že je stravování zahrnuto v ceně zájezdu, CK neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli rozsahu nevyužijí.
4.9. Zákazník bere na vědomí, že CK automaticky doplňuje objednané pokoje či apartmány do optimální kapacity dle pohlaví zákazníka. V případě, že zákazník vyžaduje jednolůžkový pokoj, a je-li takové ubytování v daném ubytovacím zařízení možné se souhlasem CK poskytnout, pak zákazník bere na vědomí, že cena zájezdu se navýší o příplatek za jednolůžkový pokoj a neobsazená lůžka.
4.10. Sjednanou cenou je cena uvedená u služby či produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webových stránkách nebo katalogu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

5. ZMĚNA SMLOUVY
5.1. CK má právo navrhnout zákazníkovi změnu SoZ, zejména změnu program, trasy či jiné podmínky zájezdu nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve SoZ zavázala, pokud ji k tomu nutí vnější okolnosti, např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě zájezdu nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt účastníka zájezdu nebo průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny SoZ změněna i cena zájezdu, uvede CK v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny.
5.2. Pro vyloučení pochybností, se změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa, nebo počet účastníků určitého pohlaví nepovažuje za změnu programu, tématu či zaměření zájezdu.
5.3. Nesouhlasí-li zákazník se změnou SoZ, nabídne mu CK dle svých možností jiný zájezd v co nejbližším termínu a kvalitě, případně vhodný náhradní termín. Pokud se smluvní strany dohodnou na uzavření nové SoZ, započítávají se platby provedené na základě původní SoZ na platby podle nové SoZ.
5.4. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo těchto služeb.
5.5. V případě změny objednávky ze strany zákazníka je CK oprávněna účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 500 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za od odstoupení od SoZ podle článku 10. VOP, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

6. POSTOUPENÍ SMLOUVY

6.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a je-li tato změna možná a schválená cestovní kanceláří, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.
6.2. Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a manipulačního poplatku za změnu účastníka zájezdu, případě úhrady dalších nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

7. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
7.1. Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.
7.2. CK bude informovat zákazníka elektronickou poštou o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 5 dní před poskytnutím první služby cestovního ruchu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.
7.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání zájezdu nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před odjezdem zájezdu i v jeho průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje. Článek 7.3. platí v těchto případech obdobně.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník své povinnosti nebo v případě neoprávněného zásahu do webového rozhraní či webových stránek.
8.2. Zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout.
8.3. Odstoupí-li od SoZ zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti CK, zaplatí CK odstupné podle článku 9., a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od SoZ CK pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od SoZ ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí CK písemné oznámení o odstoupení od SoZ.
8.4. Je-li předmětem smlouvy dodání služby (konzultace, poradenských služeb), pak jako zákazník odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP-obchodními podmínkami udělujete výslovný souhlas, aby vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ).
8.5. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od smlouvy odesláno mailem na info@akcepronezadane.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I bod 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete ke stažení zde V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

9. ODSTUPNÉ
9.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dní ode dne odstoupení od SoZ do počátku zájezdu (poskytnutí první služby), a to i v případě poukazu na určitý zájezd, resp. dárkového poukazu s určitou hodnotou čerpání, kdy konkrétní akci (zájezd) k čerpání poukazu závazně volí obdarovaný. Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy, případně zvýšené o doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu, a činí (dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku zájezdu-akce):
více než 15 dní před počátkem zájezdu (akce) 500 Kč
14.- 7. den před akcí 50%,
6. - 4. den před akcí 80%,
3. den a méně dní před akcí 100%
Odstupné u zakázkových zájezdů může být stanoveno samostatnou dohodou. Pokud tomu tak není, vztahují se i na zakázkové zájezdy tyto VOP, to platí přiměřeně i ve vztahu k jiným službám cestovního ruchu poskytovaným na základě SoZ.
9.2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny zájezdu. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpané části zájezdu a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.
9.3. Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby cestovního ruchu, zejména letenky, a pokud náklady CK s tím spojené převyšují odstupné podle článku 9.1, pak se zákazník zavazuje nahradit CK vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. Odstupné podle článku 9.1 se v těchto případech počítá z ceny zájezdu po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník CK v souladu s tímto článkem nahradil
9.4. Pokud zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší.
9.5. Zařazení k účasti na zájezd až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek a dnem zaplacení ceny (dne účinnosti smlouvy).

10. VADY ZÁJEZDU A NÁHRADA ŠKODY
10.1 Vady zájezdu zjištěné v průběhu zájezdu musí zákazník neprodleně oznámit vedoucímu zájezdu, zejména hlavnímu průvodci, je-li na zájezdu přítomen, případně příslušnému pracovníkovi CK tak, aby mohla být zjednána co nejrychlejší náprava. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce CK odmítne, zavazuje se zákazník sepsat s vedoucím zájezdu nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě zájezdu obsahující alespoň: osobní údaje zákazníka, popis vady zájezdu a případný požadavek na její vyřízení.
10.2. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje Smluvní rámec, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.
10.3. CK vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
10.4. Pro vyloučení pochybností, CK neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách a zájmech zákazníků způsobených třetími osobami (s výjimkou svých zaměstnanců, které ke splnění závazků ze SoZ přímo angažovala), ani za škody vzniklé v důsledku se zpožděním dopravy.
10.5. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve SoZ, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné organizace. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé apod.) zákazníkovi náhrada škody nenáleží.

11. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU

11.1. Zákazník se zavazuje:
-dodržovat právní předpisy ;
- uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu;
- dodržet čas a místo nástupu, které CK sdělil;
- dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
- u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti odcizení a poškození dle informací poskytnutých CK;
- sdělit CK veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména případná zdravotní omezení, přičemž CK je v případě zjištění těchto omezení oprávněna SoZ se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od SoZ bez jakýchkoli sankcí odstoupit;
- chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
11.2. Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na zájezd přihlásil.
11.3. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením právních předpisů
11.4. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. vodní turistiky, turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři. U zájezdů s turistikou či cyklistikou působí kvalifikovaní průvodci pouze jako organizační vedoucí skupiny.
11.5. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu zájezdu, je vedoucí zájezdu oprávněn vyloučit účastníka ze sportovního programu či mu zakázat trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit ze zájezdu, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních včetně kempů. V těchto případech se neúčast na zájezdu nebo jeho části nepovažuje za porušení SoZ ze strany CK.
11.6. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na zájezd.
11.7. Zákazník prohlašuje (ve vztahu ke všem jím přihlášeným účastníkům), že:
-si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na zájezdu;
- bude respektovat pokyny pracovníků CK, vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu;
- v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě, umí plavat;
- bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při raftingu, vodní či vysokohorské turistice, zážitkových akcích);
- nahradí případnou škodu, kterou způsobí byť z nedbalosti v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení i jinde, kde čerpal služby zajištěné dle SoZ;
- se před a během programu CK, v průběhu zájezdu zdrží požívání alkoholu a omamných látek;
- souhlasí s použitím svých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v SoZ pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu, a dále pro potřeby pojišťovny poskytující pojištění, a dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených v SoZ;
- souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
- souhlasí s pořizováním i umístěním fotografií a videozáznamu jeho podoby, průběhu zájezdu na webových stránkách a propagačních materiálech CK.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
V případě, že dojde mezi CK a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.

13. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU
Cestovní kancelář je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb.a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Informace ohledně pojištění pro případ úpadku je rovněž k dispozici na webových stránkách a zákazník v souladu se zákonem obdrží doklad o pojištění současně se smlouvou o zájezdu či potvrzením o zájezdu.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto VOP, není-li uvedeno jinak.
14.2. V případě potřeby je CK oprávněna změnit tyto VOP zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Takto změněné VOP platí pro SoZ uzavřené po zveřejnění nových VOP.
14.3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném SoZ se řídí dokumenty tvořícími Smluvní rámec, zejména VOP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech v účinném znění.
14.4. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
14.5. Tyto VOP se přiměřeně použijí i pro účely poskytování služeb cestovního ruchu podnikatelům za účelem jejich dalšího podnikání ve smyslu ustanovení § 2548 občanského zákoníku, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
14.6. Smluvní strany prohlašují, že si tyto VOP před podpisem SoZ přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto VOP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 20.02.2017